Portal Jogina
Sklep JoginaPrzewodnik po JodzeZajęcia JogiKursy i Obozy JogiGaleria tekstów o JodzeGaleria obrazów o Jodze

Dolnośląska Szkoła Jogi Tomasza Lisa w Jeleniej Górze   Joga surjanamaskar
Galeria tekstów Tradycje Jogi

JOGA Czym jest Laja Joga?

Termin Lajah oznacza rozpuszczenie, roztopienie wszelkich uwarunkowań i ograniczeń powstałych na skutek rozmaitych zdarzeń i przeżyć mających miejsce w przeciągu całego ludzkiego życia. Bariery uwarunkowanego życia stopniowo rozstapiają się, a dusza ujrzy oświecający świt wolności i zbawienia. Lajah oznacza wchłonąć bądź rozpuścić. Joga to inaczej jednia lub pojednanie. Laja Joga to pojednanie przez rozpuszczenie. Można powiedzieć: joga pochłaniającego rozpuszczania się w Duchu Boga.

Laja Joga jest taką formą Jogi, w której Jednia, Najwyższe Zjednoczenie znane też jako samadhi, zostaje osiągnięte poprzez proces laja. Można powiedzieć, że laja oznacza głęboką koncentrację (skupienie, zogniskowanie) powodującą stopniowe rozpuszczenie, pochłonięcie struktur materialnego ego w przeczystej potędze Najwyższej Świadomości. Laja to proces stopniowego pochłaniania zasadniczych energii tworzących naszą materialną istotę tak, że Świadomość (Czittam) zostaje uwolniona (wyzwolona, zbawiona) od wszystkiego co nie jest duchowe, a w czym ukryta jest boska oświecająca potęga Czystego Ducha. Można powiedzieć, że świadomość pochłonięta skupieniem w Bogu, zanurzona w duchu , stopniowo absorbuje się tym tak, iż wszystko co nie jest duchowe od niej odpada i unicestwia się, a to co zostaje jest niezniszczalnym bytem Wiecznego Ducha, prawdziwą substancją i esencją (Sai) ludzkiej istoty (Nara).

Dikszan - inicjacja w Laja Jogę oznacza ustanowienie połączenia pomiędzy ludzkim duchem ubranym w ciało, a Odwiecznym Najwyższym i Najświętszym Duchem Boga, Brahmanem, który pozostaje bezcielesny. Energia inicjacji jest przepływem tchnienia Ducha Bożego i pojednaniem się z Bogiem w Duchu. Ułatwia skupianie się w Duchu i prawdzie oraz autentycznie duchową, natchnioną modlitwę. Można powiedzieć, że inicjacja jest zawsze chrztem w duchu Świętym dokonanym dla praktyki duchowego roztopienia się w Bogu.

Przedwieczna Szkoła Duchowa zwana "Zakonem Misterium" lub "Ścieżką Wchłonięcia" opiera się na naukach i praktykach Laja Jogi przekazanych w bardzo dawnych czasach przez Pana Śiwę swoim uczniom i wielbicielem zwanym czela. Czohan (Pan) Śiwa założył ogółem dwanaście linii przekazu jogi, które stanowią całkowite i zupełne systemy nauczania i praktykowania we wszystkich fazach duchowej drogi rozwoju człowieka. Laja Joga jest linią przekazu dzierżoną przez wielkich Mahatmów z Aśramu znajdującego się w dolinie Himawant. Zwiemy się nawet "Światłem Himawanti". System Laja jest jedną z czterech głównych tzw. Wielkich Dróg Duchowych, oprócz Mantra, Hatha i Radża Jogi. Jest to więc jedna z czterech głównych form jogicznej ścieżki, jakie istnieją i są możliwe do praktykowania w tym Ciemnym Wieku zwanym Kali Yugą. Warto też wspomnieć, iż Pan Śiwa określił te cztery systemy jogi jako MAHA JOGĘ, jeśli praktykowane są łącznie wybrane z nich elementy podstawowe. Zasadniczo, to co oferujemy jako publiczne wprowadzenie w jogę jest w swej istocie Maha Jogą (Wielką Jogą) i może być rozwinięte bardziej szczegółowo w jedną z Wielkich Dróg Duchowych. Oczywiście, i Bractwo preferuje OdwiecznąŚcieżkę Wchłonięcia (Laja Jogę).

Linia sukcesji, czy też tradycja duchowa z której pochodzi Laja Joga zwana jest Himawanti, a ściślej Bractwem Zakonnym Himawanti. Siedmiostopniowa ścieżka (marga) duchowego wzrostu rozpuszczająca w niezmierzonej łasce oceanu miłosierdzia najwyższego Boga jest podstawą całej duchowości sukcesji GURU (Przewodników Duchowych), którzy przekazują jedną z najbardziej starożytnych i ezoterycznych form jogicznego nauczania. Tradycyjnie, na czele całej linii przekazu i jej wszystkich form, stoją: Guru Śiwa (łaskawy) znany częściej ze swych rozlicznych emanacj i jako Czcigodny Babadżi, oraz jego małżonka znana jako Dewi Parwati (Córka Góry, czyli szacownego Mahatma Himawant).

Wszelkie Jogi hinduskie i tybetańskie czerpią z tego źródła najprzedniejszego niebiańskiego nektaru. W istocie swej JOGA jako duchowa droga jest dużo starsza niż tradycja hinduska, gdyż ta pochodzi zaledwie z VII wieku naszej ery! Laja Joga może zostać nazwana jogą wchłonięcia (rozpuszczenia się) w świadomość Wielkiego Ducha, Światła i Życia. Guru Śiwa, głowa całej jogicznej linii nauczania zwany jest też Ojcem, Baba a jeszcze częściej Ojcem Mistrzem, co brzmi Wale Baba. Guru Śiwa żył i chodził po ziemi tak samo jak Ty około 10- 12 tys lat przed naszą erą. Właśnie tak starożytna jest nauka jogi, którą odkrył i założył wspólnie ze swą małżonką Dewi Parwati. Naprawdę bezpośrednio naucza tylko nielicznych, najczęściej Arhatów, sam pozostając raczej duchowym patronem wszystkich adeptów i adeptek jogi.

Bodhidhrama, który przyniósł naukę wedyjską do Chin, poprzez Tybet, przyniósł dokładne nauki i praktyki starożytnych jogów. Także Gautama Buddha praktykował jogę, poprzez jogę osiągnął oświecenie i zaproponował jogę jako powszechną drogę do wyzwolenia, do zbawienia ludzkich istot. Szkoły tak zwanego buddyzmu tybetańskiego do dzisiaj, jak na ironię mówią, że są szkołami praktyki jogi tybetańskiej, a termin buddyzm jest tam nieznany. Buddha zaś jest czczony jako jogin, który osiągnął świętość.

Zakon Misterium czyli siedmiostopniowa Laja Joga jest podstawową działalnością duchową wieszczów i mędrców Himawatu, która we wszystkich aspektach pracy nazywa się Bractwem Zakonnym Himanti .Zatem Laja jest sercem i podstawą pracy duchowej tego starożytnego Bractwa Lajów. Ścieżka opiera się o siedem poziomów czy komnat wiodących do poznania Przybytku Odwiecznej Ciszy w głębi serca, gdzie mieści się siedziba DUSZY (Purusza). Stopnie inicjacyjnej Ścieżki Serca zwiemy Laja Margą ( Ścieżką Wchłonięcia, Drogą Rozpuszczenia).

Ścieżka Laja przekazuje też wiele nauk i praktyk pomocniczych, jeśli niezbędne są w jakimś etapie duchowej drogi jej adeptów i adeptek. Można wspomnieć Mahadewi Jogę, ścieżkę Wielkiej Bogini Matki, znanej w wielu tradycjach i religiach, w tym też w chrześcijaństwie jako kult Matki Boskiej, będącej ucieleśnieniem Boga w jego żeńskiej postaci. Ścieżka ta opiera się o pracę oczyszczania energii żywiołów (Bhutan) i bogatą mistykę Przyrody w jej opiekuńczym aspekcie. Trzy stopnie wtajemniczenia opierają się o praktyki: Bhutadźaja Jogi (Opanowanie żywiołów), Indrijadżaja Jogi (Opanowanie Zmysłów) i Kundalini Jogi (Opanowanie Potęgi Świadomości i Mocy Dobrej Woli Boga). Można wspomnieć Jogę Uzdrowienia, Dobrobytu i Długowieczności, która zwana jest Bhaiszadźja Guru Joga. Ścieżka ta jest siedmiostopniowa drogą do Krainy Dobrego Zdrowia zwanej Waidurja, a także wejdyjską nauką duchowego uzdrawiania, przedłużania życia i egzorcyzmu - Jest to praktyka Ajuwerdyjskich medyków.

Tantra Joga zwana też Tantrajanę, to pojazd praktyki związany z rozwojem duchowym poprzez mądrość i wysubtelnianie w codziennym życiu. Tantra oznacza dosłownie "Wyzbycie Prymitywności". Praktyka odnosi się bardziej do Guru Parwati i całej żeńskiej linii nauczania. Podstawa pracy dotyczy sfery sił biologicznych człowieka, instynktów płci, intymności, poszukiwania bliźniaczych płomieni, harmonijnego życia mężczyzn i kobiet, układania więzi partnerskiej w oparciu o czułość, subtelność i wierność. Rozwój duchowy opiera się o metody przekształcania energii i pragnień i namiętności w wysublimowane stany rozkoszy i doznawania prowadzące do oczyszczenia i opanowania zmysłów, a dalej do zbawienia i zjednoczenia z Bogiem w codziennym partnerskim pożyciu.

Szambala zwana też jogą kosmiczną lub planetarną, jest kolejną pomocniczą formą pracy na ścieżce laja. Pomaga połączyć się z Najwyższą wolą i Zamiarem Boga na naszej planecie i poznać boskość, Ducha Planety. Szambala jako miejsce zwane jest także Świętym Miastem (Miasto Brahmy, Niebiańskie Jeruzalem), siedzibą najwyższej manifestacji Absolutu, Brahmy, Adhibuddhy. Medytacje ze Strażnikami Niebios, zwanymi Nawagraha, to tradycyjna joga planet. Praktyki do Syrjusza, Plejad, Gwiazdy Polarnej (Dhruwa), a także do wszystkich Duchów (Logos, Brahmanda) planetarnych to właśnie joga świadomości planetarnej, gwiezdnej i kosmicznej. Esencją jest przybliżenie się do postaci Sędziwego Pana Wieków, do Władcy Planety Ziemia, który w jodze nosi imię Brahma Kumara lub Sanat Kumara (Przedwieczny Młodzieniec).

Nathsampradaja Hathajoga to starożytna linia sukcesji wielkich nathów (strażników) i siddhów (doskonałych), zapoczątkowana przez Riszabhanatha u początku całej obecnej epoki świata według wedyjskiej miary czasu, a kontynuowana w nieskażonej formie przez Parśwanatha, dwudziestego trzeciego Wielkiego Zwycięzcę (Mahawira), jak zwie się Mistrzów Hatha jogi. Współczesna forma wywodzi się od Mahasiddhy Krisznaćarii, założyciela linii Siddha Jogi. Inicjowany adept (ka) tej ścieżki zwie się natha lub nathini i zawsze jest Strażnikiem Ścieżki Zwycięzców. Nathsampradaja jest źródłem wszelkich postaci Hatha Jogi, które nie zawsze odpowiadają oryginałowi. Wszystkie podstawowe asany rozpoczyna się od pozycji lotosowej (Pdmasana). Jako ćwiczenia wstępne praktykuje się oczyszczenia wodne (lewatywa, płukania nozdrzy) oraz tratakę, Bandha i mudra to techniki oddechowo - medytacyjne z zaangażowaniem ciała i mięsni.

Wadżrasattwa to pojazd Diamentowej Istoty lub dobroci. Dobra Wola, Czysty zamiar Istoty Boga wyłania się z kontemplacji Pustki. Abhawa Joga jest podstawą praktyki niepojawienia się potoku zjawisk świadomościowych i utrzymywania świadomości nieistnienia wszelkich zjawisk światowych w materialnej egzystencji. Abhawa to proces zaprzeczania realność i materialnej egzystencji prowadzący do zaniku zjawisk wytwarzanych przez siły materialne. W efekcie osiągamy wielką pustkę (Abhawaah) w której jest unicestwienie śmierci i osiągnięcie bezcielesności. Oznacza to także osiągnięcie Przedwczesnego Spokoju (Praśantih). Istota ludzka staje się ucieleśnieniem Dobrej Woli Najwyższego Boga poprzez oparcie się na praktyce odbierania (pratdżaja, odczuwanie) pustości (abhaawa) nawet w odniesieniu do widza, podmiotu odbierającego wrażenia. Cztery formy jogi wyznaczające ścieżkę: Abhawa, Guru, Maha i Agni Joga. Mówi się, iż jest to Ścieżka Bractwa Diamentowego Serca lub Ścieżka Świątyni Dobrej Woli Guru Morja. Znana jest także jako suficka Din - i - Lilai (Boska Wiara) i Bractwo Subudh.

Sigatse to ścieżka do Świątyni Mądrości dwudziestu czterech Riszich, Świętych Starców. Główną praktyką jest Radża Joga zwana też Drogą Królów Mędrców. Odsłaniając źródło Odwiecznej Mądrości (Sarwadżana) osiąga się królewskie pojmowanie przeznaczenia ras i narodów ludzkiej ewolucji, wgląd w grupową karmę społeczeństw, zrozumienie mechanizmów działania ewolucji i bieżącej pracy swojego narodu oraz ukrytego życia przyrody. Wszystko to aby móc sprawować władzę w charakterze Króla - Mędrca. Radża Joga jest praktyką Książąt, Królów i Władców Złotego Wieku Prawdy. Dwudziestu czterech Świętych Riszich to jakby 24. Ministrów Wielkiej Rady Nauczyciela Świata (Dżagadguru), który odpowiada za duchowe zarządzenie ludzkimi społeczeństwami.

Rozpatrując duchową drogę rozwoju warto mieć na względzie fakt, iż świadomość Guru (Duchowy Przewodnik) prowadzi do coraz większej wolności i swobody ducha i do coraz większego rozpuszczenia wszystkich struktur materialnego ego, które sprzeciwiałoby się potrzebom płynącym zgłębi duszy, która jest w swej istocie boska. Mistrzowie Czystych, Bezforemnych Krain, takich jak Waiduria czy Waikuntha, są całkowicie wolni i niezależni w Tym co czynią i nauczają, W szczególności są wolni od cienia dumy i zazdrości. Mówiąc materialny, zawsze mamy na myśli całość Prakrytu, który obejmuje świat fizyczny, astralny i mentalny. Guru zawsze prowadzi ku Niebiosom (Dewaczan) po ścieżce samo-wyzwolenia. a potem poprzez Niebiosa, po ścieżce oświecenia, by w końcu dotrzeć do Bezforemnych Krain i wejść na ścieżkę wiecznego życia. W świetle Himawanti istnieje tylko jedna ścieżka, tylko jedna droga, choć wiele jest metod i sposobów pomagających realizować rozmaite jej fazy. Jest to ścieżka Pieśni Powrotu.

Mistrzowie Czystych, Bezforemnych Krain nie są zazdrośni ani dumni. Pracują z wielką godnością i pokorą. Wyzwoleni Mistrzowie nie są zazdrośni o swoich uczniów ani o swoją ścieżkę. Nie zabraniają też kontaktu z innymi szkołami praktyk i instrukcji nauk, chociaż nakładają pieczęć tajemnicy i ślub milczenia jeśli chodzi o rodzaj praktyk wypełnianych przez adeptów. Wykazują ciągle, iż droga powrotu jest tylko jedna ze względu na kierunek i cel do którego wszyscy dążymy, choć wiele jest sposobów praktykowania. Istnieje tylko jedna droga. Istnieje tylko jedna religia.

Nieoświeceni, fałszywi nauczycieie, pochodzący często z materialnych Krain Demonów w światach astralnych lub mentalnych nauczają zaś, że tylko ich droga jest jedyna i słuszna, a także są bardzo zazdrośni o swoich uczniów, zabraniając im często prawa do kontaktu z tak zwanymi innymi ścieżkami (z innymi niż "nasza"). Ulubioną nauką tychże demonów jest nauka potępienia dla wszystkich innych szkół czy religii. Zazdrośnie strzegą swoich uczniów, pragną posiadania ich, a nie ich wyzwolenia. Boją się o konkurencję przyjmując wrogie usposobienie do adeptów innych ścieżek duchowych czy religijnych. Zbyt są dumni aby przyznać, że ich ścieżka jest po prostu Jedną z wielu metod szczegółowych, a już tym bardziej przyjąć fakt że prowadzi być może do nikąd! Szkoły Demona Rawany twierdzą nawet, że wszystkie religie i szkoły duchowe są złe włącznie z ich własną. Nihilizm ten jest oznaką piekielnej natury materialnego świata i nie ma nic wspólnego z naukami wyzwolonych Mistrzów, Świętych i Proroków Duchowej Hierarchii.

Ryszard Matuszewski

Joga - doskonały system oparty na humanizmie dalej Uzdrawiająca Medytacja

Powrót do początku 


   
   
   

Yoga Shop JOGA Sklep


Yoga ShopOferta dla Nauczycieli JOGI
Szkoły jogi

Warszawa, Wrocław, Szczecin, Kraków, Gdańsk, Gdynia, Lublin, Poznań, Jelenia Góra, Opole, Kalisz, Katowice, Bydgoszcz, Kołobrzeg, Łódź, Zielona Góra, Zakopane, Toruń, Tarnów, Świnoujście, Świebodzin, Świdnica, Legnica, Sopot, Puławy, Płock, Podkowa leśna, Otwock, Magdalenka, Kościelna Wieś, Kłodzko, Józefów, Gorzów Wielkopolski, Częstochowa, Ciechocinek, Chełm, Białystok, Bartoszyce, Czechowice Dziedzice, Gliwice, Świdnica, Legnica, Konin, Koszalin, Lidzbark Warmiński, Mława, Mysłowice, Nowy Targ, Opoczno, Pleszew, Pszczyna, Racibórz, Rybnik, Rzeszów, Swarzędz, Tychy, Wadowice, Wałbrzych, Złotów

Artykuły o Jodze

Czym jest joga?
Czym jest asana?
Filozofia jogi
Dlaczego zajmujemy się jogą?
Wydobywanie symboliki pozycji góry
Uzdrawiająca Medytacja
Joga dla nadgiętkich
Poszukiwanie ukrytego języka jogi
Joga - doskonały system oparty na humanizmie
Starożytne teksty - Hatha Joga Pradipika
Medyczne aspekty jogi
Joga a zdrowie
System energetyczny w jodze
Charakterystyka i symbolika głównych czakr
Czy joga jest dobra dla kobiet?
Menstruacja
Ciąża
Menopauza
Pranajama
Rodzaje i efekty pranajam
Drzewo Asztanga Jogi - schematyczne ujęcie filozofii jogi

Serwis dostępny również
pod adresami:
jogin.pl
jogaszkola.republika.pl

Joga Iyengara

Wszystko do JOGI

Produkujemy i sprzedajemy od 1990 roku Maty do Jogi. Od dawna Mata do Jogi towarzyszyła praktyce jogi wykorzystywana w różnych szkołach Joga w Jeleniej Górze Ośrodki medytacyjne Maty do medytacji posiadają jako standardowe wyposażenie swojego Centrum Joga w Warszawie to centrum JOGI w Polsce działają tam liczne szkoły i ośrodki skupiające ćwiczących jogę. Mata do medytacji to niezbędne wyposażenie jogina Joga w Zielonej Górze Specjalizujemy się w produkcji sprzętu do jogi, medytacji oraz rehabilitacji kręgosłupa, wszystkie Poduszki do medytacji oraz Poduszka do medytacji wypełniona jest łuska gryczana. Joga we Wrocławiu to Stolica Jogi Dolnego Śląska Poduszka Zafu oraz Bolstery do jogi wykonujemy samodzielnie z naturalnych surowców bawełnianych i lnianych Bolster do jogi Joga w Szczecinie Dzięki użyciu najlepszych materiałów do wykonania Wałki do jogi Wałek do jogi Bolster wałek okrągły Bolster wałek płaski Bolster wałek pod szyję nasze produkty cechuje najwyższa jakość oraz trwałość Joga w Krakowie słynie ze wspaniałych nauczycieli wykorzystujących liczne pomoce i akcesoria do jogi takie jak Kostki do jogi Joga w Opolu Kostka do jogi Pianki do jogi Pianka do jogi Kostka z korka Liczne Ośrodki Joga w Gdańsku posiadają na swoim wyposażeniu produkowany przez nas sprzęt do jogi Kostki z korka Paski do jogi Joga w Gdyni Niezwykła precyzja większości asan wymaga w początkowej fazie wykorzystania wielu pomocy niezbędnych do prawidłowego wykonania pozycji jak i zachowania właściwego bezpieczeństwa Pasek do jogi Pokrowce na maty Joga w Lublinie Pokrowiec na matę Plecak jogina Organizowane przez nas kursy i obozy znajdują uznanie u praktykujących Joga w Kaliszu Plecaki jogina Joga w Poznaniu Zwiększa się liczba zachorowań na dolegliwości kręgosłupowe, tym samym rośnie zapotrzebowanie na pomoce w postaci Poduszki zdrowotne Poduszka zdrowotna Jaśki Jasiek Przepaska relaksacyjna na oczy Przepaski relaksacyjne Umiejętne ich wykorzystanie w procesie rehabilitacji czy profilaktyki kręgosłupa przynosi pożądaną ulgę w cierpieniu każdemu, kto po nie sięga Joga w Katowicach Materac relaksacyjny przeciwdziała napięciom i przeciążeniom kręgosłupa Materace relaksacyjne Joga w Bydgoszczy Książki o jodze Kadzidełka Sprzęt do Jogi perfekcyjnie wykonany polecamy wyposażyć domowy kącik w podstawowe Akcesoria do Jogi Pomoce do jogi Wyposażenie do jogi bardzo często wykorzystujemy na organizowanych Kursy jogi Obozy jogi Zajęcia jogi Produkty w naszym Yoga Shop cechuje niska cena i specjalne upusty dla nauczycieli Joga sklep Polecamy doskonałe herbatki ajurwedyjskie Herbaty Yogi Tea Kostki z pianki Maty Zabuton Doradzamy jaki sprzęt należy zabrać na Warsztaty jogi Joga w Łodzi Joga kurs Wakacje zwykle upływają na wyjazdach i wypoczynku, polecamy czynny wypoczynek w ramach Joga obóz Joga w Białymstoku Nad bezpieczeństwem wykonywanych pozycji Joga ćwiczenia na zajęciach czuwa doświadczony nauczyciel Joga w Kłodzku Joga w Gorzowie Wielkopolskim Joga w Częstochowie Joga w Gliwicach Joga w Wałbrzychu Joga w Koszalinie Joga w Trójmieście